Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор

Информация във връзка с Чл. 325 от Кодекса за застраховане


1. Брокер Инс ООД е вписано в Търговския регистър с ЕИК 121773065, със седалище и адрес на управление град София, община Триадица, ул. Кърниградска 3.


2. С решение № 8 от 23.03.2000 г. и № 499-3Б от 21.07.2006 г. на Комисията за финансов надзор, Брокер Инс ООД получи правото да извършва дейност като застрахователен брокер. Регистрацията може да бъде проверена на адрес http://www.fsc.bg/bg/registri-i-spravki/ – Електронен регистър и картотека – Застрахователни брокери.


3. Брокер Инс ООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател.


4. Застраховател или контролиращо дружество на застраховател не притежават пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в общото събрание или от капитала на Брокер Инс ООД.


5. Жалби във връзка с предоставяните от Брокер Инс ООД услуги или по други причини могат да бъдат подавани до централния офис на дружеството на адрес: София, ул. Кърниградска 3 или по електронна поща на адрес office@brokerins.bg. В жалбата следва да бъдат посочени имена на жалбоподателя, ЕГН, телефон и адрес за обратна връзка. Брокер Инс отговаря на постъпили жалби и оплаквания в срок от 15 работни дни.


6. Жалби срещу Брокер Инс ООД и срещу негови служители могат да се подават в Комисията по Финансов Надзор, Управление ”Застрахователен Надзор” на адрес: София 1000, ул. “Будапеща” 16 или по електронна поща на адрес delovodstvo@fsc.bg.


7. В случай на неразрешен спор с Брокер Инс всеки потребител на застрахователни услуги може да се обърне и към Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество чрез подаване на заявление в писмена форма до Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следните адреси: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 588; e-mail: adr.ins@kzp.bg.


8. Брокер Инс ООД при условията предвидени в действащото законодателство може да предоставя съвети в качеството си на застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти, съгласно чл. 325а, ал. 5 от КЗ – въз основа на справедлив и личен анализ.


9. При осъществяване на дейността си Брокер Инс ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия по съответната застраховка. В отделни случаи с цел покриване на административните си разходи Брокер Инс може да начисли и допълнителна сума, която ще се заплаща от ползвателите на застрахователни услуги.


10. При осъществяване на дейността си Брокер Инс ООД получава възнаграждение, формирано като процент от платената застрахователна премия. В отделни случаи с цел покриване на административните си разходи Брокер Инс може да начисли и допълнителна такса.