Вижте цената на застраховка „Гражданска отговорност" с „Бонус - малус"? | 24ins.bg
Лесното застраховане е онлайн
0700 4 24 24
на цената на един градски разговор
blog title
6 Декември 2019

Вижте цената на застраховка „Гражданска отговорност" с „Бонус - малус"?

  

1.Какво е „Бонус-малус"?

 

„Бонус-малус“ е система, която коригира цената на застраховката, спрямо поведението на водачите на пътя.

 

В предложения в България вариант на  „Бонус-малус", цената (премията) на застраховката се определя спрямо:

 

- пътно-транспортната история на автомобила

- законосъобразното управление на неговия собственик и

на упълномощените за това водачи.

bonus.png "Бонуси" се дават при липсата на провинения на пътя за период от една година и са процентна отстъпка от цената на премията на застраховката.

 malus-1.png „Малуси" се начисляват при регистрирани провинения и са процентно увеличение на цената на премията.

 

 warning.pngОсновен принцип на системата „Бонус-малус" е, че колкото повече щети и нарушения са направили водачите на автомобил, толкова по-висока е цената на застраховка „Гражданска отговорност" на колата.

 

 red.pngЧрез цената на застраховка „Гражданска отговорност" се цели и да се коригира поведението на водачите на автомобила на пътя.

 

2. Как се изчислява „Бонус-малус"?

 

При използването на системата „Бонус-малус", се начисляват намаления (бонуси „+") или увеличения (малуси „-") върху базовата премия на застраховка „Гражданска отговорност".

 

За физически и за юридически лица, методологията на изчисление на застраховката, спрямо системата, е една и съща:

 

cta1-1.png

                        

    

Още не е избран вариант, по който да се изчисляват коефициентите.

 

Предлагат се два варианта – с 15 или с 20 класа,

 

като според броя извършени нарушения или пък тяхната липса,

при сформирането на цената на „Гражданска отговорност“ на автомобила, ще се взема предвид наличния „неутрален", „бонус" или „малус" клас.

  table1.jpg

Колко ще струва застраховка „Гражданска отговорност" за моята кола?

 

                                             158_02.png

                                Калкулатор "Бонус-малус"

 

Използвайте текущата стойност на застраховката Ви и вижте как би се променила тя след влизането на системата в сила (като променяте параметрите за различните пътно-транспортни нарушения). Приложени са и двата варианта, за да можете да направите разлика между тях.

При варианта с по-малко класове преходът от един в друг клас е по-бърз, но премиите се увеличават по-рязко. Максималният „малус" и при двете системи достига до 400%, защото това позволява по-големи отстъпки в бонус класовете.

 21.png

  Автомобил на собственик – „Гражданска отговорност" – Водач/и

 

» Когато се изчисляват бонусите или малусите на даден автомобил, съответно и неговата „Гражданска отговорност", се има предвид, че:

 

≡ автомобилът принадлежи на един собственик и има една „Гражданска отговорност", но може да бъде управляван от повече от един водач (чрез вписването им в полицата на застраховката).

 

    всяко упълномощено лице за водач, трупа свои бонуси или малуси, когато кара автомобила. При изчисляването на „Гражданската отговорност" се вземат предвид утежнението на водача с най-много малуси.

 

11rrrrrrrrrr1.jpg

Пример по първата скала: Ако един собственик има 2 автомобила и всеки от автомобил се управлява от 3-ма водачи:

 

 

» тогава при изчисляването на „Гражданската отговорност" за първия автомобил се взема най-утежняващия коригиращ коефициент – в конкретния случай той е + 175 % (на водач 1). За втория автомобил се изчислява отделно клас, отново спрямо класа на самия автомобил и на упълномощените водачи.

 

Ако не бъдат вписани всички шофьори, се предвижда да има административно наказание, както за водача, не фигуриращ в списъка, така и за собственика на автомобила.

 

≤ когато дадено физическо или юридическо лице е собственик на повече от едно превозно средство, то „Бонус-малус" клас ще се определя за всяко едно от превозните средства поотделно.

 

€ когато собственикът на автомобила продаде колата с 3 малус точки и тя стане притежание на друг собственик, автомобилът вече ще бъде с 0-ла малус точки. Еквивалентен е случаят и за бонус точките. За да се избегнат злоупотреби, при закупуването на автомобила отново от първия му притежател, собственикът му придобива обратно 3-те малус точки, които е имал преди покупко-продажбата на МПС-то.

 

£ когато автобомобилът е на лизинг, правилата на „Бонус-малус" се прилагат като за всеки друг автомобил, а именно лизингополучателят се счита за собственик на автомобила и за периода на притежанието му се определя „бонус-малус" клас.

 

» Преходът между класовете ще се извършва като за всяка една малус (наказателна) точка, определена от типа нарушение, лицето-собственик или водач на МПС, преминава с един „бонус-малус" клас по-високо.

Класът, както на собствениците на моторни превозни средства, така и на водачите се променя като се определя следващият по-нисък „бонус-малус" клас с изтичане на всеки дванадесет месеца от датата на определяне на първоначален клас и/или датата на влизане в сила на всяко наказателно постановление, фиш и присъда. Описаното е в сила, когато в този едногодишен период не е влязъл в сила друг наказателен, административен акт и т.н.

 

    

 

 3. Как и за какво ще се начисляват бонуси и малуси? И какво е неутрален клас?

 

"Бонус-малус" класът ще се начислява поотделно за:

- собственика на моторното превозно средство и

- за водача/водачите на моторното превозно средство.

 

"Бонус-малус" класът на собственика (и водача) ще се определя

към момента на създаване на полицата и вписване на упълномощените лица в документа.

 

За да се определи класът, ще се отчитат административните нарушения и престъпления, установени с влезли в сила наказателни постановления, фишове, електронни фишове и присъди.

 

С *нeyтpaлен ĸлac щe са собственика на автомобила и неговите вoдaчи, когато:

- към момента на придобиването на Шофьорска книжка нямaт в cилa нaĸaзaтeлни пocтaнoвлeния, фишoвe/eлeĸтpoнни фишoвe и пpиcъди зa извъpшeни пpecтъплeния;

- при първо вписване в застрахователна полица за него/тях няма информация за влезли в сила фишове и присъди - след 1-ви януари, 2020г. 

* Неутралният клас ще е равен на базовата застрахователна премия на застрахователя, съгласно тарифата и на нея няма да ѝ се правят корекции от цената. 

 

! Всички собственици на автомобили и водачи влизат в новата 2020г. година с неутрален клас.

 

4. От кога се очаква „Бонус- малус“ да заработи?

 

За да се осигурят равнопоставени условия на всички участници в системата "Бонус-малус" се предлага профилът им да се определя на база на нарушенията и престъпленията им, извършени след 1.01.2020г. А реално ще плащат Гражданската си отговорност според досието си от началото на 2021г., когато ще влязат в сила разпоредбите, регулиращи определянето на "Бонус-малус" класа на водача и собственика на МПС.

 

 1.21.png

 

5. Как ще се проверява индивидуалния „Бонус-малус" клас и ще може ли да се оспорва?

 

Проверка на индивидуалния „Бонус-малус"

 

Посредством административна електронна услуга, предоставена от Гаранционния фонд, всеки ще може да проверява своя индивидуален „бонус-малус" клас. За достъп до тази електронна услуга лицето ще въвежда свой личен идентификатор (ЕГН, ЛНЧ, ЛН, ЕИК или БУЛСТАТ) и електронен код (от типа на персонален идентификационен код) или квалифициран електронен подпис.

За улеснение на потребителите, които не разполагат с електронен код или квалифициран електронен подпис, проверката ще може да се извършва посредством застрахователите и застрахователните посредници, които предлагат сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ срещу предоставяне на документ за самоличност.

Услугите ще са безплатни.

 

 6. Как работи „Бонус-малус" калкулаторът на 24ins?

 

За да изчислите Вашата текуща премия по застраховка „Гражданска отговорност“ попълнете данните за автомобила на калкулатор за застраховка „Гражданска отговорност". Получената базова премия използвайте в

 

Калкулатор Бонус - Малус

 

Така към реалната, базова цена на Вашата застраховка на автомобила Ви, можете да добавяте утежняващи цената ѝ малуси или обратното да видите намалението при период без нарушения.

Заложени са и двата предложени варианта, за да можете да направите разлика между тях.

 

Цялата документация за системата „Бонус-малус" е достъпна на е-адресите: 

https://www.fsc.bg/bg/novini/predlozhenieto-za-novata-sistema-bonus-malus-e-publichno-dostapno-na-sayta-na-kfn-9624.html и https://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/