Плащане на вноска
Вход

РАБОТНО ВРЕМЕ

(на офиси)

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:30 Ч.

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

СКАЙП

WWW.24INS.BG

ИДЕИ И КОМЕНТАРИ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

[email protected]

БИЗНЕС ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ЩЕ ОТГОВОРИМ НА ВЪПРОСИТЕ ?

Задайте въпрос

Задайте въпрос

Можете да попълните Вашите въпроси, имейл и/или телефонен номер за връзка и ние ще Ви отговорим възможно най-скоро

Имейл * Моля, попълнете правилно полето Моля, въведете валиден имейл адрес.
Телефонен номер Моля, попълнете правилно полето Моля, попълнете само цифри
Въпрос * Моля, попълнете правилно полето
Моля, потвърдете, че не сте робот.
Вие изпратихте успешно Вашето запитване!
Запитването Ви не беше изпратено успешно!
Изпращане

Добави напомняне

Напомнете ми две седмици
преди изтичане на застраховката

Моля, изберете кога застраховката Ви изтича и как бихте искали да се свържем с Вас, за да Ви предложим най-изгодната цена.

Услугата е напълно безплатна за Вас, без значение към коя застрахователна компания или към кой застрахователен брокер сте сключили застраховката си.

Дата на изтичане на застраховката:*
Вид на застраховката:*

Желая да ми напомните чрез:*

Мобилен телефон* Моля, попълнете полето. Моля, въведете само цифри.
Имейл* Моля, попълнете полето. Моля, въведете валиден имейл адрес.
Skype* Моля, попълнете полето.

Вашите дата на изтичане на застраховката и настройки за напомняне са запазени успешно.

Maxo.bg предлага финансиране, гарантирано с личен или регистриран на фирмата ти автомобил

Сума 3,000 лв
3,000 лв 50,000 лв
За период от 6 месеца
6 месеца
18 месеца

Автомобилът е регистриран на

Email адрес на физическо лице: Email адрес на юридическо лице: Моля, попълнете правилно полето
Телефон: Моля, попълнете правилно полето

Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг и съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани, вт.ч. съхранявани от Лизингодателя, за посочените в нея цели

Декларирам, че съм прочел/а и съм уведомен/а с информацията в декларация за получаване,обработване и съхранение на данни за целите на сключване и изпълнение на Договор за обратен лизинг и съм уведомен, че данните ще бъдат обработвани и съхранявани за посочените в същата цели

Месечна вноска
554 лв
За период от
6 мес.

Без такса за предсрочно погасяване

554 лв

Месечна вноска

6 месеца

Период на изплащане

Име Моля, попълнете правилно име
Фамилия Моля, попълнете правилно фамилия
ЕИК Моля, попълнете правилно полето
Номер на рама Моля, попълнете правилно полето
Дата на първа регистрация Моля, попълнете полето

Благодарим Ви за заявката.
Наш служител ще се свърже с Вас!

Възникна техническа грешка.
Молим Ви да опитате отново.

Декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на директния маркетинг

1. С настоящата декларация давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие Кредисимо Супер АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А, по-долу "Дружеството” или "MAXO”, с електронен адрес: [email protected], което оперира с търговската марка на MAXO (Максо) и www.maxo.bg, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Регламент (ЕС) 2016/679"), на основание чл. 6, параграф 1, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва, включително и съхранява предоставените от мен лични данни, а именно: лични данни относно физическата и икономическата ми идентичност: име, презиме и фамилия, е-мейл, адрес и телефонен номер за целите на директния маркетинг - за предлагане на стоки и услуги на Дружеството и/или на други дружества от корпоративната група на Дружеството (в т.ч. Кредисимо ЕАД)​  по поща, по е-мейл, по телефон или по друг директен начин, за статистически проучвания и анализи на MAXO (включително изпращане на оферти/търговски съобщения и други във връзка с услугите на Дружеството и/или на други дружества от корпоративната група на Дружеството, което може да използва услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги.


2. Уведомен/а съм, че даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг е годно правно основание за обработване на личните ми данни до изричното му оттегляне от моя страна, като това свое право мога да упражня по всяко време чрез изпращане писмено заявление до MAXO на адрес: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България", или на следния е-мейл: [email protected].


3. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679.


4. Информиран/а съм, че след оттегляне на даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг MAXO няма да използва личните ми данни за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да влияе върху обработването, включително съхранението, на личните ми данни на друго правно основание - за изпълнение на законоустановени задължения на MAXO по българското законодателство и това на Европейския съюз, ако обработването е необходимо за сключването или в контекста на изпълнението на Договор за обратен лизинг, по който като субект на данни съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане преди сключването на Договор за обратен лизинг, както и в случаите, при които е налице легитимен интерес на MAXO.


5. Настоящото съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679.


6. Давам изрично съгласие предоставените от мен лични данни да се съхраняват на електронни носители и/или на хартиен носител, като съм информиран/а, че MAXO заличава личните ми данни след настъпване на предвидения срок за това, съгласно Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта на MAXO, както и приложимото законодателство.


7. Наред с горното, информиран/а съм, че имам право (i) на информация и достъп до личните ми данни, обработвани, включително съхранявани, от MAXO; (ii) да поискам коригиране на тези данни (iii) да поискам ограничаване на обработването им, (iv) да поискам от MAXO да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за зашита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия, както и (v) да възразя срещу последващо обработване на личните ми данни при наличие на законово основание за това. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България".


8. Информиран/а съм, че имам правото на преносимост - да получа в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които ме засягат и които съм предоставил/а на MAXO като администратор на лични данни, и правото да прехвърля тези данни на друг администратор без препятстване от страна на Дружеството. Правата по т. 6 и т. 7 от настоящата Декларация мога да упражня с писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: [email protected], подадено лично или от изрично упълномощено от мен лице чрез нотариално заверено пълномощно. Срокът за отговор на MAXO е до един месец от получаване на искането, който срок може да бъде продължен при необходимост от MAXO с още един месец, за което следва да бъда уведомен/а.


9. Информиран/а съм, че имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, в случаите на възникване на спор между мен и MAXO относно законосъобразността на събирането и обработването на данните ми и упражняване на правата ми като субект на данните.


10. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като MAXO следва да ме уведоми за естеството на нарушението, какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.


11. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.


12. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: [email protected], гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България". Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие за упражняване на правата ми като субект на личните ми данни, предоставени на Дружеството.

Съгласен съм
Не, благодаря

Декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг.

1. С настоящата декларирам, че съм уведомен/а относно обработването, включително съхраняването в бази данни, на личните ми данни за целите, посочени в настоящата декларация, както и давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие относно обработването, включително съхраняването в база данни на личните ми данни, предоставени от мен във връзка с изпълнение или предприемане по мое искане на стъпки преди сключване на договор с Кредисимо Супер АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А, по-долу "Дружеството", с електронен адрес: [email protected], което оперира с търговската марка на Maxo (Максо) и www.maxo.bg в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Регламент (ЕС) 2016/679"), за целите, посочени в настоящата декларация, а именно:


1.1. за разглеждане и одобрение, основаващо се единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране, и сключване на Договор за обратен лизинг с Дружеството – личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждане от Дружеството на вътрешни процедури по оценка на кредитоспособността ми, за анализ на задълженията ми, както и предотвратяване на изпиране на пари и измами, съгласно действащото законодателство;


1.2. за извършване на справки, получаване и предоставяне на информация за кредитната ми задлъжнялост от/в базата данни на Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ) и от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ;


1.3. за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински органи, в това число, но не само: Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), с цел установяване и оценка на моята кредитоспособност, справки за доходите ми и извършваните в моя полза осигурителни плащания, отправяне на запитвания и получаване на данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни "Население", както и в Регистър Български документи за самоличност – за идентифицирането ми и за потвърждение на предоставените от мен данни, в т.ч. по лични карта и гражданство, като упълномощавам Дружеството от мое име и за моя сметка да иска, получава и обработва всякаква информация, налична за мен в други компании от корпоративната група на Дружеството като част от оценката ми за кредитоспособност за разглеждане и одобрение на искане за сключване на договор за обратен лизинг;


1.4. ако бъда одобрен/а за сключване на заявения от мен Договор за обратен лизинг – за последващо управление и изпълнение на задълженията на страните по този Договор, като осъществяване на контакт с мен, в това число, изпращане на известия за дължими суми (ако не изпълнявам задълженията си по погасяване в срок на същите) по електронен път, посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, на хартиен носител, чрез пощенски оператори, или чрез предприемане на действия за събиране на дължимите от мен суми по съдебен ред; и/или дружества за събиране на вземания, с които Дружеството се намира в договорни отношения; и/или чрез посещения на място от служители на Дружеството по трудов или граждански договор на посочените от мен адреси за контакт и/или адрес по месторабота; избрани от мен платежни и/или кредитни институции за нуждите на заплащане от страните на дължими суми съгласно Договора за обратен лизинг; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.; други дружества от корпоративната група на Дружеството; застрахователни компании, застрахователни брокери, нотариуси и/или други държавни и общински органи във връзка с изпълнение на задълженията на страните по Договора за обратен лизинг и обслужване на Лизинговия актив; трети лица – когато Дружеството прехвърли права по сключен Договор за обратен лизинг или учреди залог върху свое вземане по Договора за обратен лизинг в полза на трето лице;


1.5. при поискване от компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.


2. Декларирам, че данните на "Лицето за контакт", посочени в Заявката за сключване на Договор за обратен лизинг, предоставям след като съм получил лично изричното му съгласие личните му данни да бъдат обработвани, включително съхранявани, от Дружеството с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми във връзка с евентуалното сключване на заявения от мен Договор за обратен лизинг и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на Договора за обратен лизинг, в случай че бъда одобрен/а.


3. Информиран/а съм, че правното основание за обработване на личните ми данни от страна на Дружеството са основанията по чл. 6, параграф 1. б. "б)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор, както и чл. 6,параграф 1. б. "в)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни (Дружеството), в т.ч. по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и чл. 6,параграф 1. б. "е)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – личните данни са необходими за целите на легитимните интереси на администратора, в т.ч. борба с измамите.


4. С настоящата декларирам, че съм запознат/а с последиците от отказ за предоставяне на личните ми данни, необходими за целите посочени в настоящата декларация, а именно - искането ми за сключване на Договор за обратен лизинг не може да бъде разгледано.


5. Информиран/а съм, че Дружеството ще разгледа, като одобри или отхвърли мое искане ми за сключване на Договор за обратен лизинг въз основа единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране, както и че ще бъда обект на решение за одобрение или отхвърляне, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, на основание чл. 22, параграф 2, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679 - доколкото същото е необходимо за сключването на Договор за обратен лизинг между мен и Дружеството . Уведомен/а съм, че администраторът (Дружеството) е задължено да прилага подходящи мерки за защита на моите права, свободи и легитимни интереси като субект на данните, включително да ми даде възможност да упражня правото си да направя искане за човешка намеса от страна на администратора (Дружеството), правото да изразя гледната си точка и да оспоря решението.


6. Информиран/а съм и давам своето изрично съгласие предоставените от мен лични данни, както и последващи резултати от проверката за кредитното ми състояние и кредитоспособност, събрани от Дружеството за целите на изпълнение на Договора за обратен лизинг, в изпълнение на законово изисквания и/или на основание легитимен интерес да се съхраняват на електронни носители и/или на хартия в кредитното ми досие, за срока на договорното ми правоотношение с Дружеството, както и след него - до изтичане на законоустановените давностни срокове за предявяване на претенции във връзка с изпълнение на Договора за обратен лизинг или в сроковете, за които Дружеството има законово задължение да пази тези данни в изпълнение на законово задължение или за срока на наличие на легитимен интерес, които са приложими включително и в случай че не бъда одобрен/а или се откажа от Договора за обратен лизинг.


7. Наред с горното, информиран/а съм, че имам право на (i) на информация и достъп до личните ми данни, обработвани, включително съхранявани, от Дружеството; (ii) да поискам коригиране на тези данни, (iii) да поискам ограничаване на обработването им, (iv) да поискам от Дружеството да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679 , както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия; (v) да възразя срещу последващо обработване на личните ми данни при наличие на законово основание за това, както и (vi) да поискам човешка намеса от страна на Дружеството, да изразя гледната си точка, да поискам от Дружеството обяснение относно решението му за одобрение или отхвърляне на Заявката ми за сключване на Договор за обратен лизинг, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране, по т. 5, както и да оспоря решението. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България". Правата по тази точка мога да упражня чрез подаване на писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: [email protected], лично или от изрично упълномощено от мен лице, чрез нотариално заверено пълномощно.


8. Информиран/а съм, че имам правото да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Дружеството. Правата по т. 7 и т. 8 от настоящата Декларация мога да упражня с писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: [email protected], подадено лично или от изрично упълномощено от мен лице чрез нотариално заверено пълномощно. Срокът за отговор на Дружеството е до един месец от получаване на искането, който срок може да бъде продължен при необходимост от Дружеството с още един месец, за което следва да бъда уведомен/а.


9. Информиран/а съм, че имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, в случаите на възникване на спор между мен и Дружеството законосъобразността на събирането и обработването на данните ми и упражняване на правата ми като субект на данните.


10. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като Дружеството следва да ме уведоми за естеството на нарушението, какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорния орган за нарушението.


11. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.


12. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: [email protected], гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България". Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие за упражняване на правата ми като субект на личните данни, предоставени на Дружеството.


Съгласен съм
Не, благодаря
Моля, изчакайте