Плащане на вноска
Вход

РАБОТНО ВРЕМЕ

(на офиси)

ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК

9:00 Ч. - 17:30 Ч.

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕФОНИ

0700 4 24 24

на цената на един градски разговор

СКАЙП

WWW.24INS.BG

ИДЕИ И КОМЕНТАРИ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ИЗПРАТЕТЕ СЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

[email protected]

БИЗНЕС ЗАПИТВАНЕ

ОТГОВОР

ДО 2 РАБОТНИ ДНИ

ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

ЩЕ ОТГОВОРИМ НА ВЪПРОСИТЕ ?

Задайте въпрос

Задайте въпрос

Можете да попълните Вашите въпроси, имейл и/или телефонен номер за връзка и ние ще Ви отговорим възможно най-скоро

Имейл * Моля, попълнете правилно полето Моля, въведете валиден имейл адрес.
Телефонен номер Моля, попълнете правилно полето Моля, попълнете само цифри
Въпрос * Моля, попълнете правилно полето
Моля, потвърдете, че не сте робот.
Вие изпратихте успешно Вашето запитване!
Запитването Ви не беше изпратено успешно!
Изпращане

Добави напомняне

Напомнете ми две седмици
преди изтичане на застраховката

Моля, изберете кога застраховката Ви изтича и как бихте искали да се свържем с Вас, за да Ви предложим най-изгодната цена.

Услугата е напълно безплатна за Вас, без значение към коя застрахователна компания или към кой застрахователен брокер сте сключили застраховката си.

Дата на изтичане на застраховката:*
Вид на застраховката:*

Желая да ми напомните чрез:*

Мобилен телефон* Моля, попълнете полето. Моля, въведете само цифри.
Имейл* Моля, попълнете полето. Моля, въведете валиден имейл адрес.
Skype* Моля, попълнете полето.

Вашите дата на изтичане на застраховката и настройки за напомняне са запазени успешно.

Вашите дата на изтичане на застраховката и настройки за напомняне не са запазени успешно. Моля, опитайте отново.

Бързо, лесно и удобно решение за финансиране до 50 000 лв. за покупка на автомобил с изплащане на удобни месечни вноски.

Цена 5,000 лв
5,000 лв 50,000 лв
За период от 6 месеца
6 месеца
18 месеца
Email адрес на физическо лице: Email адрес на юридическо лице: Моля, попълнете правилно полето
Телефон: Моля, попълнете правилно полето

Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване на лични данни за целите на директния маркетинг и съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани, вт.ч. съхранявани от Лизингодателя, за посочените в нея цели

Декларирам, че съм прочел/а и съм уведомен/а с информацията в декларация за получаване,обработване и съхранение на данни за целите на сключване и изпълнение на Договор за обратен лизинг и съм уведомен, че данните ще бъдат обработвани и съхранявани за посочените в същата цели

Месечна вноска
750 лв
За период от
6 мес.

Без такса за предсрочно погасяване

750 лв

Месечна вноска

6 месеца

Период на изплащане

Име Моля, попълнете правилно име
Фамилия Моля, попълнете правилно фамилия

Информация за колата

Модел Моля, попълнете правилно полето

Благодарим Ви за заявката.
Наш служител ще се свърже с Вас!

Възникна техническа грешка.
Молим Ви да опитате отново.

Декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на директния маркетинг

1. Давам своето доброволно, изрично, информирано и недвусмислено съгласие Кредисимо Супер АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А, по-долу "Дружеството” или "Maxo”, с електронен адрес: [email protected], което оперира с търговската марка на Maxo (Максо) и www.maxo.bg, в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Регламент (ЕС) 2016/679"), на основание чл. 6, параграф 1, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679, да обработва, включително съхранява предоставени от мен лични данни, а именно: име, презиме и фамилия, е-мейл, адрес и телефонен номер - за предлагане на стоки и услуги на Дружеството и/или на други дружества от корпоративната група на Дружеството (в т.ч. Кредисимо ЕАД) по поща, по е-мейл, по телефон или по друг директен начин, за статистически проучвания и анализи на Maxo, включително изпращане на оферти/търговски съобщения и други във връзка с услугите на Дружеството и/или на други дружества от корпоративната група на Дружеството, което може да използва услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги.


2. Уведомен/а съм, че даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг е годно правно основание за обработване на личните ми данни до изричното му оттегляне от моя страна, което право мога да упражня по всяко време чрез изпращане писмено заявление до Maxo на адрес: гр. София 1463, бул. "Витоша”№ 146 (сграда А), Бизнес център "България", или на следния е-мейл: [email protected].


3. Настоящото съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля на пълнолетно лице, като съм наясно, че то се урежда от чл. 7, чл. 8 и чл. 12 – чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679.


4. Информиран/а съм, че след оттегляне на даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг Maxo няма да използва личните ми данни за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да влияе върху обработването, включително съхранението, на личните ми данни на друго правно основание по Регламент (ЕС) 2016/679.


5. Давам съгласие предоставените от мен лични данни да се съхраняват на електронни носители и/или на хартиен носител, като съм информиран/а, че Maxo заличава личните ми данни след настъпване на предвидения срок, съгласно Политиката за защита на лични данни, публикувана на сайта www.maxo.bg, както и приложимото законодателство.


6. Наред с горното, информиран/а съм, че имам право (i) на информация и достъп до личните ми данни, обработвани, включително съхранявани от Maxo; (ii) да поискам коригиране на тези данни (iii) да поискам ограничаване на обработването им, (iv) да поискам от MAXO да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия, както и (v) да възразя срещу последващо обработване на личните ми данни при наличие на законово основание за това. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България".


7. Информиран/а съм, че имам правото на преносимост - да получа в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните данни, които ме засягат и които съм предоставил/а на Maxo като администратор на лични данни, и правото да прехвърля тези данни на друг администратор без препятстване от страна на Дружеството. Правата по т. 6 и т. 7 от настоящата Декларация мога да упражня с писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: [email protected], подадено лично или от изрично упълномощено от мен лице с нотариално заверено пълномощно. Срокът за отговор на Maxo е до един месец от получаване на искането, който срок може да бъде продължен при необходимост от Maxo с още един месец, за което следва да бъда уведомен/а.


8. Информиран/а съм, че имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2 в случаите на спор между мен и Maxo за законосъобразността на събирането и обработването на данните ми и упражняване на правата ми като субект на данните.


9. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като Maxo следва да ме уведоми за естеството на нарушението, предприетите мерки за отстраняването му и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.


10. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.


11. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: [email protected], гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България". Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие за упражняване на правата ми като субект на лични данни.


Съгласявам се
Не, благодаря

Декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг

1. Уведомен/а относно обработването, включително съхраняването в бази данни на личните ми данни, предоставени от мен във връзка с изпълнение или предприемане по мое искане на стъпки преди сключване на договор с Кредисимо Супер АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, бул. "Витоша" № 146, Бизнес център "България", сграда А, по-долу "Дружеството", с електронен адрес: [email protected], което оперира с търговската марка на Maxo (Максо) и www.maxo.bg в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ("Регламент (ЕС) 2016/679"), като обработването се извършва за следните цели:


1.1. за разглеждане и одобрение, основаващо се единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните ми данни, включително профилиране, и сключване на договор с Дружеството – личните данни ще бъдат използвани за целите на провеждане от Дружеството на вътрешни процедури по оценка на кредитоспособността ми, за анализ на задълженията ми, както и предотвратяване на изпиране на пари и измами, съгласно действащото законодателство;


1.2. за извършване на справки, получаване и предоставяне на информация за кредитната ми задлъжнялост от/в базата данни на Централния кредитен регистър (ЦКР) към Българската народна банка (БНБ) и от Регистъра на банковите сметки и сейфове към БНБ;


1.3. за извършване на справки и получаване на информация от държавни и общински институции, в това число, но не само: Националната агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ), с цел установяване и оценка на моята кредитоспособност, справки за доходите ми и извършваните в моя полза осигурителни плащания, отправяне на запитвания и получаване на данни относно гражданската ми регистрация от Национална база данни "Население", както и в Регистър Български документи за самоличност – за идентификацията ми и за потвърждение на предоставените от мен данни, в т.ч. по лична карта и гражданство, като упълномощавам Дружеството от мое име и за моя сметка да иска, получава и обработва всякаква информация, налична за мен в други компании от корпоративната група на Дружеството като част от оценката ми за кредитоспособност при разглеждане на Заявка за сключване на договор;


1.4. ако бъда одобрен/а за сключване на заявения от мен договор с Maxo– за последващо управление и изпълнение на задълженията на страните по този договор, като осъществяване на контакт с мен, в това число, изпращане на известия за дължими суми (ако не изпълнявам задълженията си по погасяване в срок на същите) по електронен път, посредством услугите на предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, на хартиен носител, чрез пощенски оператори, или чрез предприемане на действия за събиране на дължимите от мен суми по съдебен ред; и/или дружества за събиране на вземания, с които Дружеството се намира в договорни отношения; и/или чрез посещения на място от служители на Дружеството по трудов или граждански договор на посочените от мен адреси за контакт и/или адрес по месторабота; избрани от мен платежни и/или кредитни институции за нуждите на заплащане от страните на дължими суми; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на Дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка, сервизна поддръжка на крайни устройства и др.; други дружества от корпоративната група на Дружеството; застрахователни компании, застрахователни брокери, нотариуси и/или други държавни и общински органи във връзка с изпълнение на задължения и обслужване на лизинговия актив; трети лица – когато Дружеството прехвърли свои права като лизингодател по сключен договор или учреди залог в полза на трето лице върху свое вземане като лизингодател по договор;


1.5. при поискване от компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.


2. Декларирам, че данните на "Лицето за контакт", посочени в Заявката за сключване на договор, предоставям, след като съм получил лично изричното му съгласие личните му данни да бъдат обработвани, включително съхранявани, от Дружеството с цел предварителна проверка на кредитоспособността ми и с цел осъществяване на последваща връзка по повод въпроси, касаещи изпълнението на договор, по който съм страна, в случай че бъда одобрен/а.


3. Информиран/а съм, че правните основания за обработване на личните ми данни са основанията по чл. 6, параграф 1. б. "б)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който съм страна, или за предприемане на стъпки по мое искане като субект, за когото се отнасят данните, преди сключването на договор, както и чл. 6, параграф 1. б. "в)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – за спазване на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни (Дружеството), в т.ч. по Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и чл. 6, параграф 1. б. "е)" от Регламент (ЕС) 2016/679 – личните данни са необходими за целите на легитимните интереси на администратора, в т.ч. борба с измамите.


4. Декларирам, че съм запознат/а с последиците от отказ за предоставяне на личните ми данни за целите, посочени в настоящата декларация, а именно - искането ми за сключване на договор не може да бъде разгледано.


5. Давам съгласие при направено от мен заявление за сключване на договор за финансов лизинг личните ми данни, които съм предоставил/а на Кредисимо Супер АД, да бъдат предоставени на избрания от мен доставчик на лизинговия актив за целите сключване на споразумение за прихващане на вземания по първа лизингова вноска, ако има такава, както и с цел подготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол за лизинговия актив.


6. Информиран/а съм, че Дружеството ще разгледа, като одобри или отхвърли мое искане ми за сключване на договор въз основа единствено или преимуществено на автоматизирано обработване на личните данни, включително профилиране, че ще бъда обект на решение за одобрение или отхвърляне, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, на основание чл. 22, параграф 2, б. "а" от Регламент (ЕС) 2016/679 - доколкото същото е необходимо за сключването на договор между мен и Дружеството. Уведомен/а съм, че администраторът (Дружеството) е задължен да прилага подходящи мерки за защита на моите права, свободи и легитимни интереси като субект на данните, включително да ми даде възможност да упражня правото си да направя искане за човешка намеса от страна на администратора (Дружеството), правото да изразя гледната си точка и да оспоря решението.


7. Информиран/а съм, че личните данни, както и последващи резултати от проверката за кредитното ми състояние и кредитоспособност, събрани за целите на разглеждане на Заявка за сключване на договор, в изпълнение на законови изисквания и/или на основание легитимен интерес, се съхраняват на електронни носители и/или на хартия в кредитното ми досие за срока на договорното ми правоотношение с Дружеството, както и след него - до изтичане на законоустановените срокове за предявяване на претенции, за сроковете, за които Дружеството има законово задължение да съхранява тези данни или за срока на наличие на легитимен интерес, които срокове са приложими, дори ако не бъда одобрен/а или се откажа от сключване на договор.


8. Информиран/а съм, че имам право на (i) на информация и достъп до личните ми данни, обработвани, включително съхранявани, от Дружеството; (ii) да поискам коригиране на тези данни, (iii) да поискам ограничаване на обработването им, (iv) да поискам от Дружеството да заличи (изтрие) личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и/или Регламент (ЕС) 2016/679 , както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия; (v) да възразя срещу последващо обработване на личните ми данни при наличие на законово основание за това, както и (vi) да поискам човешка намеса от страна на Дружеството, да изразя гледната си точка, да поискам от Дружеството обяснение относно решението му за одобрение или отхвърляне на Заявката ми за сключване на договор, основаващо се единствено на автоматизирано обработване на личните данни, включително профилиране, по т. 5, както и да оспоря решението. Адресът за получаване на достъп до личните ми данни е: гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България".


9. Информиран/а съм, че имам правото да получа личните данни, които ме засягат и които съм предоставил на Дружеството в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имам правото да прехвърля тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Дружеството. Правата по т. 7 и т. 8 от настоящата Декларация мога да упражня с писмено заявление на посочения по-горе адрес или на е-мейл: [email protected], подадено лично или от изрично упълномощено от мен лице с нотариално заверено пълномощно. Срокът за отговор на Дружеството е до един месец от получаване на искането, който срок може да бъде продължен при необходимост от Дружеството с още един месец, за което следва да бъда уведомен/а.


10. Информиран/а съм, че имам правото на жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1572, бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, в случаите на възникване на спор между мен и Дружеството законосъобразността на събирането и обработването на данните ми и упражняване на правата ми като субект на данните.


11. Информиран/а съм, че следва да бъда уведомен/а, когато има риск за нарушение сигурността на личните ми данни, като Дружеството следва да ме уведоми за естеството на нарушението, какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорния орган за нарушението.


12. Информиран/а съм, че имам право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми във връзка с личните данни са били нарушени.


13. Информиран/а съм, че адресите за кореспонденция с Длъжностното лице по защита на данните в Дружеството, са следните: [email protected], гр. София 1463, бул. "Витоша” № 146 (сграда А), Бизнес център "България". Запознат/а съм, че мога да се обръщам към това лице за съдействие за упражняване на правата ми като субект на личните данни.


Съгласявам се
Не, благодаря
Моля, изчакайте